Hier ben je:

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad
Wij hebben voor de drie vestigingen één Medezeggenschapsraad (MR) met zestien gekozen leden. Zij vertegenwoordigen de diverse geledingen binnen de school. In principe worden:
6 leden gekozen door het onderwijzend personeel
2 leden door het onderwijsondersteunend personeel
4 leden door de ouders (deze leden zijn tevens lid van een ouderraad)
4 leden door de leerlingen.
De vergaderingen zijn openbaar. Informatie over notulen en andere vergaderstukken is verkrijgbaar bij de secretaris van de MR. De zittingsperiode van de MR-leden is drie jaar. Klik hier voor de namen van de MR leden en hun mailadres.
 
Ouderraden
Elke vestiging van Het Hogeland College heeft een eigen ouderraad. De ouderraden bestaan uit tenminste 8 en maximaal 11 leden. Een lid van de schoolleiding en een leraar zijn aan elke ouderraad toegevoegd als adviserend lid.
De ouderraad kan in voorkomende gevallen door de betrokken afdeling van de school geraadpleegd worden en de afdeling gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.
Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage aan de ouders van € 13,--. Zij subsidieert daarmee zaken die buiten de rijkssubsidies vallen en die toch, naar het oordeel van de ouderraad en de school, tot de extra noodzakelijke voorzieningen behoren.
De ouderraad kan ook behulpzaam zijn bij de organisatie en uitvoering van activiteiten die uitgaan van de school. Klik hier voor de samenstelling van de ouderraden.
 
De stem van de leerlingen
Wij hechten aan de mening en inbreng van leerlingen. Daarom organiseren wij naast de stem van de leerlingen in de MR ook op een andere manier de invloed van leerlingen op de gang van zaken op onze vestigingen. Dat doen we in de vorm van klankbordgroepen of een leerlingenraad.
PrintPagina printen