Hier ben je:

Schoolgids en reglementen

Schoolgids
De actuele schoolgids kun je hier downloaden.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut zijn formeel de rechten en verplichtingen van de leerlingen vastgelegd. Klik hier voor de tekst.

Voortijdig schoolverlaters
Het Hogeland College zet zich actief in om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Het vsv-percentage van onze school ligt al jaren onder de prestatienorm. Klik hier voor een overzicht. 

Klachtenregeling
Het kan gebeuren dat er iets niet goed gaat. Bijna altijd is dat wel op te lossen. Een heel enkele keer gaat dat niet. In eerste instantie is er contact met de mentor of de vertrouwenspersoon. Deze probeert door bemiddeling de klacht af te handelen. Soms wordt dit overgelaten aan de conrector, de rector of het bestuur. Wanneer nodig wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie van de school. Voor de tekst van de algemene klachtenregeling klik je hier.

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten
Er is een aparte klachtenregeling voor ongewenste intimiteiten. Voor de tekst van deze regeling klik je hier. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we alle handelingen, gedragingen en uitingen in de seksuele of affectieve sfeer die je als ongewenst of kwetsend ervaart. Met een dergelijke klacht kun je terecht bij een docent, de mentor, de coördinator, de schoolarts of een lid van de schoolleiding. Daarnaast is er een vertrouwenscommissie, bestaande uit zes personen (twee per vestiging).
Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht kan deze ook worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie van de GGD Groningen, Stad en Ommelanden. Deze klachtencommissie stelt een onderzoek in en rapporteert aan het bestuur en de schoolleiding.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Uitgangspunt binnen onze school is dat er geen medicijnen (dus ook geen drogisterijmedicijnen) worden verstrekt aan leerlingen. Hoe we wel handelen in geval dat de leerling ziek wordt op school, het verstrekken van medicijnen op verzoek en het verrichten van medische handelingen staat beschreven in het ‘Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen'.
De in het protocol genoemde formulieren zijn afzonderlijk via deze link te downloaden.
 
PrintPagina printen