6.5 Begeleiding en ondersteuning

Geplaatst in: 06. Winsum: onderwijs

Coach

Het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders is je coach. Bij je coach kun je terecht voor vragen en dingen waar je tegenaan loopt. Dat kan gaan over schoolresultaten of de manier waarop je het beste kunt leren, maar bijvoorbeeld ook over de omgang met elkaar. Ook houdt hij/zij in de gaten hoe het met je gaat. Bij bijzonderheden probeert de coach te achterhalen wat er speelt en maakt een inschatting of er extra hulp nodig is. Daarnaast zorgt de coach voor praktische zaken als het doorgeven van roosterwijzigingen en berichten. Tot slot is de coach betrokken bij de organisatie van activiteiten van de klas.

Schooldecaan/LOB-coach

Samen met je coach begeleidt de schooldecaan of LOB-coach je bij het maken van belangrijke keuzes in je schoolloopbaan. In de onderbouw als je moet kiezen uit de verschillende leerwegen in het vmbo. In de bovenbouw op het vmbo en de havo als je een profielkeuze moet maken. In het laatste jaar als je voor een vervolgopleiding of beroep kiest. Op belangrijke keuzemomenten organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten en, op verzoek, persoonlijke gesprekken met jou en je ouders.

Ondersteuningscoördinator/orthopedagoog

Als je coach zich zorgen maakt over jouw ontwikkeling, kan hij/zij het ondersteuningsteam inschakelen. Dit team bestaat uit de orthopedagoog/ondersteuningscoördinator en de medewerker leerlingenzaken. Binnen dit team wordt besproken of er extra begeleiding (binnen of buiten de school) nodig is. Voor hoogbegaafdheid, dyslexie, faalangst, ASS en sociale vaardigheidstraining zijn er specialisten binnen de school die je daarmee kunnen helpen. Afhankelijk van wat je nodig hebt, kunnen er extra personen ingeschakeld worden, zoals de GGD-arts, de leerplichtambtenaar of de bij onze school aangesloten schoolmaatschappelijk werker. Het advies van het ondersteuningsteam wordt teruggekoppeld aan de coach. Hij/zij zal dit met je ouders en jou bespreken.

In het ondersteuningsplan 2021-2024 kun je meer lezen over de ondersteuning die de school jou kan bieden.