De leerling als regisseur van zijn eigen leerproces

Een driehoeksgesprek heeft een positieve invloed op de persoonlijke groei van leerlingen: daarover zijn Hans Duursma en Rémon Kooi het hartgrondig eens.

Op Het Hogeland College in Warffum heeft het tienminutengesprek met ouders dit schooljaar plaatsgemaakt voor het driehoeksgesprek, waarbij de leerling het gesprek leidt. Hans Duursma, teamleider onderbouw, noemt dit ‘een belangrijke en positieve verschuiving. Door ouders, coaches en leerlingen samen te brengen, ontstaat er een omgeving waarin de leerling zich gesteund voelt en waarin de focus ligt op individuele groei. Het gesprek geeft leerlingen het gevoel eigenaar te zijn van hun eigen leerproces, waarbij ze invloed hebben op het stellen en behalen van persoonlijke doelen.’

Rémon Kooi, docent Wiskunde, mentor- coach van tweede klas havo-vwo en medewerker leerlingenzaken, heeft zelf het positieve effect ervan op leerlingen ervaren. Hij zegt: ‘De leerling bereidt het gesprek voor en neemt ook de leiding. Als coach begeleiden we hen daarbij.’ Hij benadrukt dat leerlingen zich bewust worden van hun doelen en de stappen die ze moeten nemen om die te bereiken. Reflectie speelt een belangrijke rol tijdens de driehoeksgesprekken, waarbij ze leren naar zichzelf te kijken en te groeien. Hij voegt toe: ‘Reflecteren is een waardevolle vaardigheid, die ook goed van pas komt in hun verdere onderwijsloopbaan. In het hbo wordt het ook veel gebruikt.’

De driehoeksgesprekken vinden twee keer per jaar plaats. Gedurende een periode van zes weken moeten leerlingen feedback verzamelen van hun docenten een actieplan maken en het gesprek voeren. Ouders worden op deze manier ook actief betrokken in het halen van de doelen. Na enkele weken is er standaard een terugkoppeling met de mentor- coach om de voortgang van het actieplan te bespreken.

Hans Duursma legt uit: ‘Als een coach constateert dat het niet goed gaat met  de leerling, neemt hij of zij contact op met de ouders. Omgekeerd, als ouders merken dat hun kind moeilijkheden ondervindt, staat de deur altijd open en is er ruimte voor communicatie. De driehoeksgesprekken vormen een formeel contactmoment, maar er is altijd gelegenheid voor ouders, coaches en leerlingen om buiten deze gesprekken met elkaar te overleggen.’
Media
  • Hans en Remon

Contactgegevens