Schoolregels


Huisregels Warffum

Het klinkt misschien wat zwaar: ‘regels’. Dat hoef je niet zo te ervaren. Waar het op neerkomt is dat we op school elkaar de ruimte geven en respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen. Ook verwachten we van je dat je enige inspanning levert om het gebouw opgeruimd en netjes te houden. Dus je laat je afval achter waar het hoort. En uiteraard ben je op tijd aanwezig in de les. Alle regels vind je hier.

Leerlingenstatuut

De  rechten en plichten van jou en alle andere leerlingen op Het Hogeland College zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Dit statuut wordt steeds voor een periode van twee jaar vastgesteld door de schoolleiding na overleg met de medezeggenschapsraad (MR). 
Hieronder alvast enkele algemene regels.

Gebruik computers
Bij het gebruik van de computers moet je je houden aan de daarvoor opgestelde regels die aan het begin van het schooljaar aan je worden uitgereikt.

Naleven veiligheidsvoorschriften
Houd je altijd aan de veiligheidsvoorschriften die, met name in de practicumlokalen, door de docent worden opgedragen. Het gaat hierbij om het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming, een veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, haarbescherming, een overall of een stofjas. Daarnaast gaat het om de juiste omgang met machines, toestellen, werktuigen en gevaarlijke stoffen.

Schade
Het bestuur of de schoolleiding is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van jouw eigendommen. Heb je schade toegebracht aan het schoolgebouw of aan eigendommen van de school, dan meld je dit aan de conciërge. Als er opzettelijk schade wordt toegebracht moeten je ouders de schade betalen.

Verstoring van de les
Wanneer je, naar het oordeel van de docent, de les verstoort, kun je verplicht worden de les te verlaten. In dat geval meld je je zo snel mogelijk bij de conciërge of teamleider. 

Contactgegevens